Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Práva pacientů

Práva pacienta:

Práva pacienta vycházejí z ustanovení § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 

Pacient má zejména právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a při zajištění kvality a bezpečí, a to se svobodným a informovaným souhlasem,
 • na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb,
 • na informování o svém zdravotním stavu, případně vzdát se této informace, popřípadě určit, které osobě má být informace podána,
 • na vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb a dříve vysloveného přání (podané formou splňující zákonem stanovené požadavky) pro případ, kdyby se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí,
 • určit osoby, které mohou žádat informaci o pacientově zdravotním stavu, nahlížet do dokumentace, popřípadě pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů - více ZDE,
 • svobodně si zvolit poskytovatele zdravotnických služeb, zdravotnické zařízení,
 • být seznámen s vnitřním řádem nemocnice,
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce v případě nezletilého pacienta, popř. opatrovníka v případě pacienta s omezenou svéprávností, a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce popř. opatrovník nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává,
 • na informaci o jméně a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny,
 • na odmítnutí přítomnosti osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 • na informaci o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

 

Právo na přítomnost asistenčního psa v nemocnici

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením má právo s ohledem na svůj aktuální stav na přítomnost svého vodícího nebo asistenčního psa u sebe v ONP.

Podmínky pobytu psa v nemocnici závisí na provozních možnostech konkrétního oddělení, jsou dohodnuty s primářem oddělení individuálně, s přihlédnutím na dodržení hygienických a provozních předpisů, zachování práv a klidu ostatních pacientů, zajištění péče o psa atd.

Pacient je povinen plně si zajistit péči o svého asistenčního psa, kterého bude mít u sebe v ONP.

 

Povinnosti pacienta

Povinnosti pacienta vycházejí z ustanovení § 41 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Pacient je zejména povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 • řídit se vnitřním řádem nemocnice,
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

Pokud se domníváte, že Vaše práva byla porušena nebo zkrácena, neváhejte se obratit na nemocničního ombudsmana ONP.

 

Kodex práv pacientů

Kodex práv hospitalizovaných dětí 

Kodex práv tělesně postižených

Kodex práv duševně postižených

Evropská charta práv  pacientů seniorů

Kodex práv umírajících

Vnitřní řád ONP

Informované souhlasy

 

 

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >