Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Pro pacienty > Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

ztráta blízkého člověka je velmi těžká chvíle v lidském životě. Dovolte nám vyslovit hlubokou lítost nad touto ztrátou. V této době každý potřebuje blízkost a podporu. Připravili jsme Vás několik praktických informací pro ulehčení těchto nelehkých dnů, protože je také nezbytné vyřídit zákonem dané záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, je-li známa nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta

Osobní věci zemřelého, tedy oblečení, obuv, hygienické potřeby, časopisy, knihy, kompenzační pomůcky apod. jsou vydány osobě blízké po předložení průkazu totožnosti na oddělení, kde pacient zemřel. V případě, že nedojde k vyzvednutí těchto osobních věcí, budou na oddělení uchovány po dobu 3 měsíců od úmrtí. Nedojde-li k vyzvednutí věcí, budou osoby blízké zemřelému informovány doporučeným dopisem o možnosti vyzvednutí osobních věcí. V případě, že ani do 3 měsíců poté nebudou osobní věci vyzvednuty, nemocnice zajistí jejich likvidaci v souladu s řádnými předpisy.

 

Cennosti - pozůstalost

Cennosti pozůstalého - hotovost, šperky, hodinky, mobil, televize, notebook, platební karty, vkladní knížky, směnky, starožitnosti, mince sběratelské hodnoty, šeky, snímatelné protetické náhrady ze žlutého kovu a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají řízení o pozůstalosti. Pozůstalost je nahlášena příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o pozůstalosti. Dle Občanského zákoníku nabytí dědictví potvrzuje soud.

Postup pro vyzvednutí cenností z depozitu ONP

Cennosti si tedy může v nemocnici vyzvednout až dědic, a to na základě předložení pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. V případě, že se dědic nemůže dostavit osobně, je možné zplnomocnit jinou osobu k převzetí. Pokud některý z účastníků dědického řízení potřebuje nezbytně před vydáním rozhodnutí o dědictví zajistit určitý majetek, např. získat klíče od bytu z důvodu odstranění havárií, zajištění zvířat, odvezení auta bránícího dopravnímu provozu apod., je třeba obrátit se za tímto účelem na soud příslušný k řízení o pozůstalosti, který dědické řízení vyřizuje (tj. příslušný okresní/obvodní soud dle místa trvalého pobytu zemřelého).

Schůzku k převzetí cenností je nutné domluvit předem telefonicky na číslech 318 641 214, 318 641 108 nebo e-mailem michaela.kralickova@onp.cz na adrese: Gen. R. Tesaříka 80,
261 01 Příbram I.

V případě finanční pozůstalosti, může být částka, vedená v depozitu, vyplacena na účet dědice.

Osobní doklady

Občanský průkaz (cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici je předán pozůstalým k vrácení nebo předá nemocnice v souladu s příslušnými právními předpisy na matrice příslušného obecního úřadu. Tento úřad hlásí úmrtí Evidenci obyvatel, Centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení. Další průkazy (řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz zdravotní pojišťovny, zbrojní průkaz, vojenská knížka…) je třeba odevzdat úřadům, které doklady vydaly.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních společností
a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Pro potřeby zajištění pohřbu vydá oddělení nemocnice, kde nemocný zemřel, zařizovateli pohřbu na základě předložení jeho průkazu totožnosti tzv. list o prohlídce zemřelého.

Doklady, které jsou zapotřebí ke sjednání pohřbu:

  • list o prohlídce zemřelého;
  • průkaz totožnosti zařizovatele pohřbu;
  • rodný a oddací list zesnulé osoby, případně další dokumenty zemřelého (jsou-li zařizovateli pohřbu k dispozici).

Věci ke sjednání pohřbu: 

  • oblečení pro zemřelého;
  • fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.

 

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika městského (obecního) úřadu (dle místa úmrtí). Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů. Matriční úřad zašle úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí, oprávněné osobě do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě osobně po předložení platného průkazu.

Další informace

Na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zemřelého se informujte o způsobu odhlášení důchodu.

Pokud byl zemřelý pojištěn (životním nebo jiným pojištěním), vyžádejte si informace
na příslušné pojišťovně.

 

 Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod: Žádost pozůstalé osoby o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na Oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz)
či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož
    i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

 

Kompenzační pomůcky

Zapůjčené se vrací dodavateli: zejména mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky. V případě, že nevíte, kdo zemřelému tyto pomůcky dodal, obraťte se na zdravotní pojišťovnu. (Více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky, který je dostupný na webových stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R.)

Nevrací se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >