Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Strategie rozvoje

Strategie rozvoje Oblastní nemocnice Příbram z pohledu návazné péče

Strategie Oblastní nemocnice Příbram úzce navazuje na rozvoj návazné zdravotní péče v oblastech definovaných v Koncepci návazné péče MZ ČR, realizovaných v podmínkách nemocnice Příbram, který zároveň reaguje na potřebnost zdravotní péče v regionu. Rozvojem programů cílené zdravotní péče pro vybrané skupiny obyvatelstva, navazuje příbramská nemocnice na resortní prioritu –„podpora zdravého životního stylu a odstraňování nerovností v oblasti zdravotní péče v regionech“.

1. CEREBROVASKULÁRNÍ PÉČE

Oblastní nemocnice Příbram (dále ONP) je již několik let součástí sítě „Iktových center“ a každoročně ošetří okolo 500 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP). Iktové centrum ONP dosahuje ve srovnání s ostatními iktovými centry srovnatelných výsledků a to zejména v oblasti akutní péče o pacienty s iktem. V rámci programu péče o pacienty postižené cévní mozkovou příhodou velmi úzce spolupracujeme s vysoce specializovanými centry (Komplexními cerebrovaskulárními centry), především pak s KCC Nemocnice Na Homolce. Poskytování odpovídající úrovně péče není možné bez odpovídajícího technologické zázemí, proto bude v následujících letech nutné investovat nemalé prostředky, a to jak do obnovy stávající, tak případně do pořízení nové zejména diagnostické a monitorovací zdravotnické techniky.

V oblasti následné péče o pacienty po prodělané CMP bude v polovině roku zahájen provoz následné rehabilitace a pacienti tak budou pokračovat v rehabilitaci, kterou zahájí na lůžkách akutní rehabilitace. Pro dosahování zlepšení celkových a zejména dlouhodobých výsledků v oblasti léčby mozkových příhod je dostupnost kvalitní neurorehabilitace zcela zásadní podmínkou. V rámci rozvoje této oblasti péče budeme usilovat i to, aby oddělení rehabilitace disponovalo kromě kvalitního personálního zajištění i odpovídajícím moderním vybavením pro komplexní neurorehabilitaci.

A/ NOVOTVARY

Vzhledem ke klíčové pozici, kterou ONP zastává v regionu si další rozvoj nemocnice doslova vynucují také trvale narůstající počty diagnostikovaných onkologických pacientů, kteří jsou operováni a následně doléčováni, případně i dispenzarizováni v rámci návazné péče v oblasti „onkochirurgie“, zejména v oborech chirurgie a urologie. O rozvoj této oblasti zdravotní péče se nemalou měrou podílí i „Diagnosticko-endoskopické centrum“, které v rámci regionu Příbram zajišťuje široké spektrum screeningových onkologických programů.
ONP v oblasti onkologické péče velmi úzce spolupracuje zejména s Komplexním onkologickým centrem FN Motol, KOC FTN Krč, Onkologickým ústavem Pleš. Lékaři ONP se zúčastňují společných onkologicko-indikačních seminářů, pacienti s vybranými onkologickými onemocněními (karcinom plic, jícnu, slinivky apod.) jsou referováni na tato vyšší pracoviště a následně jsou pak v rámci návazné péče překládáni zpět k doléčení a dispenzarizaci do péče příbramské nemocnice.

B/ TRAUMATOLOGIE

Trvale narůstající počet pacientů pozorujeme i v oblasti traumatologické péče, což je zcela jistě dáno pozicí regionálního „traumacentra“. Oddělení ortopedie a traumatologie při řešení traumatologických stavů úzce spolupracuje s traumacentrem FN Motol, kam referuje především závažné poranění páteře a pánve. Z fakultních nemocnic následně ONP přijímá pacienty na doléčení a postupně i na časnou i následnou rehabilitaci. Zvyšující se počty akutně ošetřených traumatologických pacientů nutí a v budoucnosti jistě budou i nadále nutit zabývat se požadavkem rozvoje souvisejících oborů jak v rámci nemocnice, tak bude nezbytné prohlubovat spolupráci v oblasti návazné péče v oborech traumatologie a rehabilitace.

C/ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE

Návazná kardiovaskulární péče představuje jednu z nejrozšířenějších forem návazné péče poskytované v ONP. Je poskytována zejména pacientům s koronárním syndromem a jinými závažnými kardiologickými potížemi. Po převzetí pacientů od ZZS je pacient vyšetřen na urgentním příjmu, nebo na JIPu interních odděleni a v indikovaných případech následně odeslán k ošetření do centra vysoce specializované péče. Po ošetření pacienta ve specializovaném centru Nemocnice Na Homolce, VFN, ÚVN je pacient odeslán zpět do naší nemocnice k doléčení.

E/ PERINATOLOGIE

V letošním roce byla zahájena zásadní rekonstrukce gynekologicko - porodnického pavilonu. V první etapě projdou stavební rekonstrukcí zejména porodní sály a přilehlé zázemí včetně zázemí pro poporodní péči. V souvislosti se stavebními úpravami bude nutné investovat i do zdravotnické technologie s cílem vybavit porodní i poporodní oddělení odpovídající technikou zajišťující komfort i bezpečí pro pacienty i pro zdravotníky. Každý rok se v příbramské porodnici uskuteční více než 1000 porodů. V případech, které si vyžadují překlad maminky, případně novorozence do centra vysoce specializované péče se obracíme obvykle na Gynekologicko-porodnickou kliniku U Apolináře a Novorozenecké oddělení Kliniky dětského lékařství Ke Karlovu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

F/ ONKOGYNEKOLOGIE

V rámci péče o onkologické pacientky spolupracuje gynekologické oddělení Oblastní nemocnice Příbram převážně s onkogynekologickým centrem FN Motol. Provádíme komplexní vyšetření pacientek před odesláním do centra. V rámci ambulantní diagnostiky zhoubných gynekologických onemocnění provádíme podrobné gynekologické ultrazvukové vyšetření. Biopsie se provádí v rámci jednodenní chirurgie s použitím hysteroskopie nebo za hospitalizace s použitím laparoskopie. Využíván je i komplement laboratorních a zobrazovacích metod. V rámci návazné péče se pak jedná o ambulantní dispenzarizaci a péči o pokročilá stadia onemocnění.

Prudký technologický rozvoj přináší zrychlující se morální opotřebení zdravotnické techniky a životnost zdravotnických přístrojů je dnes deklarována na 7-8 roků. Proto je nutné v průběhu každého roku investovat řádově desítky milionů Kč do prosté náhrady a obměny zdravotnické techniky. Získání dotačních prostředků pro obnovu a rozšíření zdravotnické techniky k posílení funkce návazné péče ON Příbram je zásadním předpokladem pro veškeré strategické záměry v této oblasti do roku 2020.

Finanční plán ON Příbram,a.s.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2021 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
COVID 19
objednávky zde
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >