Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / O nás > Oznámení protiprávního jednání

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Vnitřní oznamovací systém

 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. jako povinný subjekt (dále jen “ONP”) zavedla v souladu s ust. § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon”), vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení o možném protiprávním jednáním a dalším nakládání s nimi.

Oznamovatelé mají možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které:

1. má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje Zákon nebo jiný předpis Evropské unie

2. a o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací, jinou obdobnou činností (samostatná výdělečná činnost, dobrovolnictví, stáž či praxe, služba, dodavatel, zájemce o zakázku apod.) nebo v souvislosti s ucházením se o práci .

 

ONP ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. 

Oznamovatel je při splnění zákonných podmínek chráněn před odvetnými opatřeními. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání může být sankcionováno.

 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Mgr. et Mgr Petra Vavrošová (v nepřítomnosti přijímá oznámení Ing. Michaela Králíčková)

 

Obsah oznámení:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází, nebo má dojít u osoby, pro niž oznamnovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamnovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. ), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřování
 • případné důkazy a podpůrné informace, na jejichž základě je podáváno oznámení

K podání oznámení lze využít formulář ONP - ke stažení ZDE

Oznámení lze podat i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez udání kontaktních údajů na oznamovatele nebude ze strany příslušné osoby možno informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat o výsledku šetření.

 

Oznámení možného protiprávního jednání lze podat:

1) e-mailem: oznamovatel@onp.cz

2) písemně na podatelně ONP (vložením do sběrné poštovní schránky) nebo na adresu:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80

 261 01 Příbram I

Zalepenou obálku označte – „OZNÁMENÍ - POUZE K RUKÁM OMBUDSMANA - NEOTVÍRAT“

3) telefonicky: Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová - 318 641 204

(Ing. Michaela Králíčková - 318 641 108)

(o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)

4) osobně – po předchozím telefonickém či písemném sjednání osobní schůzky

místo pro osobní podání: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., areál I., pavilon E – ředitelství, přízemí – kancelář Nemocničního ombudsmana

5) prostřednictvím webového formuláře

Oznamovatel může své oznámení podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

 

Oblasti, ke kterým lze oznamované protiprávní jednání týkat:

 • daně z příjmů právnických osob,

 • ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu výrobků s právními předpisy,bezpečnost dopravy

 • přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,

 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,

 • hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrana finančních zájmů Evropské unie,

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >