Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Povinně zveřejňované informace

Povinné informace poskytované a zveřejněné  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Důvod a způsob založení Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,  nemocnice Středočeského kraje včetně podmínek, za kterých provozuje svou činnost

Obchodní společnost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. nemocnice Středočeského kraje byla založena rozhodnutím jediného zakladatele Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21, zakladatelskou listinou ze dne 17. 12. 2003 sepsanou ve formě notářského zápisu NZ 701/2003, N 998/2003 a zapsána do obchodního rejstříku  vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8883 dne 1. září 2003.

Sídlo:

Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01

IČ:

270 85 031

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že při označení smluvní strany připojí svůj podpis dva členové představenstva.

Představenstvo:          

 • MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
 • Petr Halada, místopředseda představenstva
 • Markéta Balková, člen představenstva
 • Mgr. Tomáš Vokurka, člen představenstva
 • MUDr. Marie Valášková, člen představenstva

Představenstvo zmocnilo ředitele nemocnice, aby jejich jménem jednal v rozsahu stanoveném plnou mocí.

Dozorčí rada:              

 • Ing. Petr Digrin, člen dozorčí rady
 • MUDr. Jan Slabý, člen dozorčí rady
 • Bc. Ludmila Nováčková, člen dozorčí rady
 • Václav Hraba, člen dozorčí rady
 • Mgr. Simona Luftová, člen dozorčí rady
 • Ing. Ilona Chrtová, člen dozorčí rady
 • Ing. Jiřina Michalová, člen dozorčí rady
 • Bc. Vít Rosenbaum, MPA, člen dozorčí rady
 • Jitka Procházková, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

 • Ing. Ivo Středa, předseda
 • JUDr. Martin Karim, člen
 • Ing. Kateřina Daczická, členka

Předmět činnosti společnosti:

 • Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení
 • Provozování lékárenské péče v nestátním zdravotnickém zařízení
 • Dopravní zdravotní služba, vozové zajištění pohotovosti
 • Hostinská činnost
 • Ubytovací činnost
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Realitní činnost
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Adresa společnosti:

Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01
Kontakt: datové schránky – id schránky: ngiff9u
Telefon: 318 641 111
E-mail: reditelstvi@onp.cz

Poskytování informací:

 • Na základě žádosti se informace poskytují způsobem dle obsahu žádosti.
 • Informace poskytované zveřejněním obsahují metadata, která se ke společnosti vztahují a měly by splňovat otevřené formální normy.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně a to na adrese:

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, právní oddělení nebo sekretariát ředitele
 • elektronicky na adrese: reditelstvi@onp.cz
 • prostřednictvím datové schránky – id schránky: ngiff9u
 • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji Oblastní nemocnice Příbram, a. s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen ONP) obdržela.

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení ONP jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště, případně adresa pro doručování  u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo, sídlo a adresa pro doručování u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve ONP žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ONP žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve ONP žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ONP o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ONP, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí ONP žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí ONP žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji ONP poskytne.

ONP poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním pokynům a  personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti,
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za obchodní tajemství

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne ONP ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace rozhodne ředitel ONP.

  

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Oblastní nemocnice Příbram, a. s., nemocnice Středočeského kraje jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 18/1997 Sb. atomový zákon
 • vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 47/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  v souladu s § 79 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. zveřejňuje informaci, že je součástí koncernu, kde řídící osobou je Středočeský kraj.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >