Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / O nás > Historie a současnost

Historie a současnost

Historie 

Oblastní nemocnice Příbram patří mezi klíčová zařízení zdravotnické sítě Středočeského kraje. Tradice v poskytování zdravotní péče je úctyhodná, nemocnice byla založena v roce 1881.  

Citace z příbramského časopisu Horymír, který 6. 8. 1881 otiskl zprávu o otevření nemocnice:

„Svěcení okresní nemocnice zdejší odbývalo se 1. srpna r. 1881 způsobem slavným. O 10. hodině byla čtena tichá mše sv. v děkanském chrámu Páně, načež se ubíral průvod do nemocnice, kde po krátkém oslovení veledůstojného p. děkana Antonína Vojáčka budova a zároveň kaple byla vysvěcena. Průvodu se účastnila slovutná městská rada příbramská a deputace sborů v Příbrami zastoupených…..“

Významný růst nemocnice zaznamenala po skončení druhé světové války, kdy byla postavena nová nemocniční budova a otevřen primariát interního lékařství.

Rozsáhlé modernizace celého areálu však začaly až na počátku nového tisíciletí. Spojením do té doby dvou samostatných zdravotnických subjektů Okresní nemocnice Příbram a Závodního ústavu národního zdraví (ZÚNZ Uranových dolů Příbram) vznikla v roce 2003 Oblastní nemocnice Příbram, která obě zařízení sjednotila po stránce organizační, ekonomické, personální a medicínské. Stoprocentním vlastníkem celého zdravotnického zařízení se stal Středočeský kraj. Oblastní nemocnice Příbram byla první akciovou společností mezi nemocnicemi Středočeského kraje.

V prvních letech po vzniku Oblastní nemocnice Příbram byly realizovány kroky k postupné racionalizaci provozu zařízení, v první řadě sloučení medicínských služeb a přesuny zdravotnických provozů mezi areály.  Vedoucím záměrem se však stala dostavba a rekonstrukce hlavního nemocničního areálu na ulici Gen. R. Tesaříka v dobře dostupném širším centru města. Jejím cílem bylo vyřešit umístění akutních medicínských oborů a jejich přístupnosti v rámci jednoho nemocničního areálu, dosáhnout provázanosti ambulantních oborů s lůžkovými a obnovit zastaralé přístrojové vybavení nemocnice. Středočeský kraj jako zřizovatel a vlastník příbramské nemocnice byl v tomto zásadním investičním projektu  hlavním partnerem pro zajištění finančních zdrojů. Celková výše investice dosáhla cca 1 miliardy korun.

Dostavba nového čtyřpatrového monobloku v hlavním areálu nemocnice byla dokončena v roce 2009. Nová budova navazuje na starší část objektu nemocnice, s nímž je organicky propojena a tvoří nové průčelí a hlavní vstup do Oblastní nemocnice Příbram. Nacházejí se zde pracoviště akutního příjmu, centrální operační sály, jednotky intenzívní péče, operační obory, specializovaná centra v oborech oftalmologie, gastroenterologie a další.

V návaznosti na nový moderní pavilon nemocnice v posledních letech postupně rekonstruuje starší části zdravotnických budov. V letech 2008 – 2010 byla například provedena modernizace oddělení patologie a otevřeno nové Komplexní rehabilitační centrum v areálu na Zdaboři, v letech 2011 – 2012 patřily mezi nejvýznamnější investice modernizace a rekonstrukce ambulantních traktů včetně vybavení pro pracoviště neurologie, ortopedie, chirurgie a traumatologie, urologie, očního oddělení a gastroenterologie. V posledních letech se k nejvýznamnějším projektům řadí obnova technologického vybavení Iktového centra Oblastní nemocnice Příbram, dodávka zdravotnických technologií pro Diagnostické a endoskopické centrum, snížení energetické náročnosti určených budov v obou areálech nemocnice a vybudování nového komplexu porodnice.

Galerii historických fotografií najdete zde

Současnost

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (dále ONP), je akciovou společností s jediným akcionářem, kterým je Středočeský kraj. Nemocnice je součástí páteřní sítě nemocnic Středočeského kraje, poskytujících ambulantní a lůžkovou péči.

Nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, v roce 2023 zaměstnávala celkem 1223 zaměstnanců, z toho 220 lékařů, 865 nelékařských zdravotnických zaměstnanců a jiných odborných zaměstnanců včetně farmaceutů a 87 zaměstnanců THP.

Nemocnice je klíčovým poskytovatelem zdravotní péče v regionu. V současné době disponuje 454 lůžky a obložnost na většině oddělení výrazně přesahuje 80%.  Na 355 lůžkách poskytuje ONP akutní léčebnou péči (včetně významné části péče návazné na specializovaná a superspecializovaná centra). Následnou lůžkovou péči poskytuje na zbývajících 99 lůžkách. Od počátku roku 2016 poskytuje nemocnice i domácí péči a otevřela oddělení následné rehabilitace. Na začátku roku 2019 bylo otevřeno také lůžkové oddělení paliativní péče, jako jedno z prvních zařízení tohoto typu v České republice.

ONP zahrnuje celkem 40 specializovaných zdravotnických pracovišť, z nichž většina poskytuje jak ambulantní, tak lůžkovou péči. Nedílnou součástí nemocnice je také nemocniční lékárna, jejíž součástí je i „ředírna“ cytostatik pro onkologický stacionář nemocnice a prodejna zdravotnických potřeb.

Dominantním partnerem na straně plátců je pro nemocnici Všeobecná zdravotní pojišťovna. Druhý největší partner, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

V průběhu roku 2023 bylo realizováno 16 130 hospitalizací pacientů, 156 372 ambulantně ošetřených pacientů a 6419 operací. 

Postavení ONP v systému návazné péče

ONP je klíčovým poskytovatelem zdravotní péče nejen Příbramska, ale i přilehlých regionů. Je zcela nezastupitelným poskytovatelem zejména pro oblast chirurgie, traumatologie, vnitřního lékařství a urologie, kde ve spádové oblasti zajišťuje kvalitní zdravotní péči pro cca 150 000 obyvatel. Ve vybraných specializacích, jako je například péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, zajišťuje příbramské Iktové centrum péči s výrazně nadregionálním rozsahem, tzn. včetně podstatné části Prahy-západ, Berounska, Hořovicka a Benešovska. Nadregionální přesah je výrazný i v oborech nukleární medicína (Kladensko, Benešovsko) a oční lékařství.

Postavení ONP v systému návazné péče vyplývá z jejího postavení „spádového“ poskytovatele zdravotní péče a poměrně širokým spektrem poskytovaných zdravotních služeb jak v oblasti ambulantní, tak v oblasti lůžkové péče. Do  nemocnice jsou referování pacienti buď přímo od terénních ambulantních lékařů, nebo z menších lůžkových zdravotnických zařízení regionu (Nemocnice Sedlčany, Institut onkologie Na Pleši, Nemocnice Hořovice, LDN Dobříš, apod. V případě potřeby péče „vyšší úrovně“ je pacient referován jinému zařízení – centru vysoce specializované péče, odkud je po poskytnutí vysoce specializován, přemístěn zpět do péče naší nemocnice.

Spolupracujeme s Centry vysoce specializované péče

  • Fakultní nemocnice Motol pro obory návazné péče: traumatologie (dospělí i děti), novotvary, onkogynekologická péče
  • Ústřední vojenská nemocnice Střešovice pro obory návazné péče: cerebrovaskulární péče, kardiovaskulární péče,
  • Nemocnice Na Homolce pro obory návazné péče: cerebrovaskulární péče, kardiovaskulární péče
  • Všeobecná fakultní nemocnice Praha pro obory návazné péče: perinatologická péče, kardiovaskulární péče
  • Fakultní Thomayerova nemocnice Krč pro obory návazné péče: traumatologie dětí, novotvary

Certifikáty a ocenění

Bezpochyby nejvýznamnějším oceněním činnosti a profesionality Oblastní nemocnice Příbram se v závěru roku 2022 stalo udělení certifikátu české akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK ČR). Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Tento certifikát se vydává s platností na tři roky. Tento certifikát potvrzuje, že ON Příbram se dlouhodobě orientuje na poskytování moderní a dobře organizované medicíny s maximální možnou mírou předcházení všem rizikům, která se při poskytování zdravotní péče mohou vyskytnout a je důležitým signálem pro pacienty, že příbramská nemocnice je bezpečná.

Všechny laboratoře příbramské nemocnice jsou uvedeny v Registru klinických laboratoří NASKL a zajišťují kvalitu služeb podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 – Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL obdržela oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie, transfuzní a hematologické oddělení a patologicko - anatomické oddělení.

Mezi další certifikáty dokumentující vysokou úroveň zdravotní péče ON Příbram patří především KOP (Kvalita očima pacientů), kde nemocnice opakovaně získala certifikát Spokojený pacient nebo již výše zmiňovaný Baby Friendly Hospital.  

Odborné a vzdělávací aktivity

ONP se velmi aktivně věnuje organizaci odborných a vzdělávacích akcí pro zdravotníky vlastní i z jiných zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější patří celostátní dvoudenní Podbrdské pediatrické dny, či prestižní podzimní Setkání pod Svatou Horou – celostátní odborná konference specialistů v endokrinochirurgii, která má v příbramské nemocnici svůj „domov“ v podobě Endokrinochirurgické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP. Všechny akce se těší velké pozornosti české odborné veřejnosti včetně řady aktivních prezentací renomovaných fakultních nemocnic a pracovišť. V roce 2020 se však z epidemiologických důvodů konat nemohly.

Stranou činnosti ONP nezůstávají ani osvětové akce pro pacienty a veřejnost s cílem upozornit na prevenci a léčbu rozšířených civilizačních onemocnění, do jejichž organizace se zapojuje i Dobrovolnické centrum nemocnice.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >