Laboratorní příručka  Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  2018

 

 A Úvod

 A-01 Úvodní slovo

 A-02 Obsah

 

 B Informace o laboratoři

 B-01 Identifikace laboratoře

 B-02 Základní informace o laboratoři

 B-03 Zaměření laboratoře

 B-04 Organizace oddělení

 B-05 Spektrum nabízených služeb

 

 C Manuál pro odběry primárních vzorků

 C-01 Požadavkové listy (žádanky)

 C-02 Ústní požadavky na vyšetření

 C-03 Používaný odběrový systém

 C-04 Ident. pac. na žádance a ozn. vz.

 C-05 Množství vzorku

 C-06 Nezbytné operace se vzorkem, stabil.

 C-07 Základní informace k bezpečnosti

 C-08 Informace k dopravě vzorků

 

 D Preanalytické procesy v laboratoři

 D-01 Příjem žádanek a vzorků

 D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vz.

 D-03 Postupy při nesprávné identifikaci v

 

 E Vydávání výsledků a komunikace s labora

 E-01Hlášení výsledků v krit. intervalech

 E-02 Informace o formách vydávání výsledk

 E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 E-04 Změny výsledků a nálezů

 E-05 Intervaly od dodání vzorku k vydání výs

 E-06 Způsob řešení stížností

 E-07 Konzultační činnost laboratoře

 E-08 Vydávání potřeb laboratoří

 

 F Seznamy vyšetření

 F-01 PT R - Protrombinový test

 F-02 PT INR - Protrombinový test

 F-03 APTT - FSL (t est citlivý k LA )

 F-04 APTT FSL - poměr

 F-05 APTT FS ( test necitlivý k LA)

 F-06  APTT FS - poměr

 F-07 APTT FSL - korekce po 2 hodinách ink.

 F-08 Fibrinogen (FBg)

 F-09 D-Dimery

 F-10 Antitrombin ( AT )

 F-11Trombinový test ( TT )

 F-12 Krevní obraz základní , retikulocyty

 F-13 Krevní obraz + diff

 F-14 Mikroskopický diff. rozpočet leukocytů

 F-18 Kostní dřeň

 F-19 Krevní skupina ABO Rh/D/ kompletní

 F-20 Krevní skupina ABO Rh/D/ novoroz.

 F-21 Zkouška kompatibility krve (KP)

 F-22 Screening antierytrocyt. protilátek

 F-23 HIV Ag/Ab Combo

 F-24 Hepatitidy typu A, B, C

 F-25 Anti -  HAV IgM

 F-26 Anti -  HAV IgG

 F-27 HBsAg ( Australský antigen)

 F-28 Anti - HCV

 F-29 HBeAg

 F-30 Anti - HBe

 F-31 Anti -  HBc total

 F-32 Anti - HBc IgM

 F-33 Anti - HBs

 F-34 Anti XA/LMWH

 F-35 Přímý antiglobulinový test

 F-36 Mozkomíšní mok - likvor 

 F-38 Seznam metod a  výkon. kódů