C –07 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

 

HTO a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.