C. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

 

 

C - 01 Požadavkové listy (žádanky)

 

Žádanka na krevní obraz a koagulace

Žádanka na KS a zkoušku kompatibility (křížový pokus )

Žádanka na sérologická vyšetření

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

·        kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

·        číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)

·        příjmení, jméno a tituly pacient

                nejsou-li identifikační údaje známy, je nutné vygenerovat číslo pojištěnce tak, aby se vždy

                použilo unikátní číslo ( muž – MG, žena – ZG), vygenerované číslo nahlásíme na

                odesílající oddělení, aby mohlo dojít k přenosu výsledku v Medea systému.

                Po zjištění správného identifikačního čísla se vše dořeší s manažerem kvality.

·             Dodatečné popisování, přelepování či přepisování štítků není přípustné

·        základní a další diagnózy pacienta

·        datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním  informačním systémem po přijetí žádanky)uvedená farmakoterapie ( koagulační vyšetření)

·        identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení,jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky

·        kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon)

·         urgentnost dodání ( statim )

·         identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

·        požadovaná vyšetření ( nejsou-li požadovaná vyšetření předtištěna, doplní žadatel dopsáním názvu vyšetření)

 

 

Identifikace novorozence

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho náhradní rodné číslo a uvedení krevní skupiny matky. Výsledek vyšetření je zapsán do LIS a vydán v papírové formě. Po získání rodného čísla novorozence z matriky je rodné číslo doplněno do nemocniční databáze pracovníky odboru informatiky ON Příbram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavkové listy

 

A. Hematologické

v      požadavkový list na krevní obraz + koagulační vyšetření: Medipos M141120

                                                                                                                       Stapro s.r.o. OCR 152-0

 

v      požadavkový list na vyšetření likvoru

 

                

                 Žádanka na vyšetření likvoru

 

Rodné číslo:

Jméno:                             

Diagnoza:

Pojišťovna

Datum a čas odběru:

Nákladové středisko:

Lékař:

Odbornost:

IČZ:

                                          Celkově je potřeba : 2 ml likvoru

 

 

První čtení: vyšetřuje Hematologicko-transfúzní oddělení ONP,a.s.

morfologie buněk – automatické měření BF csf na hematologickém analyzátoru řady XN

                (stanovení počtu mononukleárů, polynukleárů, erytrocytů a abnormálních buněk)

 

 

 

Druhé čtení: vyšetřuje VFN Praha 2, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel.: 224962890

kvalitativní cytologické vyšetření

 

 

 

Razítko a podpis:

 

 

 

B. Imunohematologické

požadavkový list na imunohematologická vyšetření:

v      požadavkový list na KS + Rh ( krevní skupina) : SEVT – 14 335 0

                                                                                      STAPRO s.r.o. OCR 152-0

 

v      požadavkový list na KS + Rh + křížová zkouška : DITIS – 114 – 731/0

 

C. Sérologické  

v      požadavkový list na HIV a hepatitidy: STAPRO s.r.o. OCR 152-0        

 

 

D. Odběrové centrum

v      požadavkový list na autotransfuzi