Textové pole: LP-33 Změny výsledků a nálezů 

 

 

 

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem OPEN LIMS STAPRO  se provádí pro:

identifikaci pacienta,

výsledkovou část.

 

A. Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů.

Pokud je tato oprava prováděna v denním souboru, po náležité kontrole dokladů (kartička ZP, telefonát ošetřujícímu lékaři, ověření na registru ), může tuto korekci provést laborantka nebo odběrová sestra OKB.

K opravám  v databázi je oprávněna jen osoba pověřená primářem oddělení.

Opravy se týkají také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava identifikace patří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

 

Vedoucí laboratoře pověřuje  osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi LIS.

Poznámka: Každý záznam pořízený editorem u identifikace se trvale drží v databázi, ale nastavení LIS neumožňuje jeho tisk.

 

B. Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

 

Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře. Opravu provádí primářem  pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam:

 

Vyplní se potřebné údaje v hlavičce opravy (tj. v textu “Nahraďte, prosím, tento výsledkový list …”) podle údajů z vytištěného původního protokolu.

Vytiskne se výsledkový list s původním výsledkem, zřetelně vyznačí oprava, poté pověřený pracovník změní výsledek  na opravenou hodnotu a opět se vytiskne výsledkový list. Oba listy pracovník podepíše a datuje, případně popíše důvod změny. Oba se uloží do desek opravených výsledků. Vždy je požadující  lékař nebo oddělení telefonicky informováno a jsou požádáni o nahrazení výsledkového listu s dodatečnou změnou.