Textové pole: LP-24 Příjem žádanek a vzorků

 

Identifikace pacienta na biologickém materiálu

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) nebo rok narození, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále), v  případě profilu (kortizol,glykémie, oGTT) ještě  pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu (např.čas odběru).

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením k  obalu a podobně).

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.

 

Identifikace pacienta na žádance

 

Pro žadatele má laboratoř zavedenou žádanku –viz  12-Požadavkové listy (žádanky).

Žádanka pro ambulantní lékaře je na vyžádání v laboratoři, lůžková oddělení si je vyzvedávají ve skladu MTZ.

 

Jinou než vlastní žádanku laboratoře (například tištěnou lékařem z jeho informačního systému) přijme laboratoř ke zpracování tehdy, splňuje-li žádanka veškeré náležitosti uvedené níže. Na žádance musí být jednoznačně identifikovatelná jednotlivá vyšetření, která má laboratoř provést. Uváděné údaje musí být čitelné a uvedeny tak, aby nemohly být při další manipulaci se žádankou poškozeny.

 

Nezbytnou identifikaci pacienta na žádance tvoří nejméně:

·         příjmení, jméno, popř. titul pacienta/ pojištěnce

·         rodné číslo / popř. číslo pojistky pacienta / pojištěnce

·         kód pojišťovny pacienta / pojištěnce

·         minimálně základní diagnóza

·         identifikace objednavatele – ústav, oddělení, IČP, odbornost, adresa žadatele

·         způsob zpracování / statim, rutina /

·         v případě statim podpis lékaře

·         požadovaná vyšetření / vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům /

·         datum odběru, čas a podpis odebírajícího pracovníka

Identifikace novorozence

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak číslo generované NIS – pak budou výsledky zasílány do NIS pod těmito čísly. V případě,že nebude novorozenec identifikován  předepsaným způsobem,bude mu z data narození a pohlaví vygenerováno číslo v LIS, v tom případě nebudou výsledky dosažitelné elektronickou cestou v NIS. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoře  Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoře OKB Oblastní nemocnice Příbram, a.s. platí následující zásady. Odesílá se zásadně

         OKB: 1 žádanka + více biologických materiálů, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a srozumitelná informace na požadavkovém listu, nesmí přitom být ale překročen doporučený interval mezi odběrem a dodáním do laboratoře,

         pouze OKB: 1 žádanka + vzorky plánovaného profilu hospitalizovaného (výjimečně ambulantního) diabetika v hodinách 06:00, 11:00, (případně 15:00), 17:00 (případně 21:00 a 24:00), vzorky se dodávají postupně do laboratoře, žádanka je dodána s prvním vzorkem,

         pouze OKB: 1 žádanka + vzorky profilu ambulantního diabetika (selfmonitoring) v hodinách uvedených na žádance, všechny materiály se dodají současně se žádankou po dokončení samoodběrů.

Materiál na OKB lze dodat bez žádanky pouze v jediném případě - při glykemickém a kortizolovém  profilu hospitalizovaných .Ve všech ostatních případech  se materiály dodávají současně s požadavkovým listem (žádankou).

Bezpodmínečně nutné je zasílat odděleně biologický materiál a jeho dokumentaci (přepravní sáček).