Textové pole: LP-21 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky  

 

 

 

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

 

- každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

- veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností

- u  pacientů při odběru krve je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich.Komplikace se musí hlásit vedoucímu pracoviště.

- žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku. 

- vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny.

- vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku, přepravního kontejneru nebo patrony potrubní pošty tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

- dokumentace k odběrům (žádanky) musí být vložena  odděleně do sáčku nebo jiného nepropustného obalu.

 

OKB a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.