Textové pole: LP-18 Odběr vzorku

 

 

 

Stručné pokyny k odběru vzorků

  

Odběr

žilní krve

 

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno a nalačno. Připravíme si potřebné pomůcky,označíme odběrové nádoby.Provedeme hygienickou dezinfekci rukou,nasadíme rukavice.Vyhledáme hodné místo pro odběr.

Provedeme dezinfekci místa vpichu a necháme dezinfekci zaschnout.Přiložíme turniket.Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka systému Greiner Vacuette  se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením.

Systém S-Monovette Sarstedt lze použít klasickým způsobem s využitím pístu stříkačky i jako vakuový systém.

 

 

Odběr

kapilární krve na glykémii a na glykovaný hemoglobin

Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární krve sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí dle časového rozpisu lékaře. Po provedení vpichu se  první kapka setře a následně se provede  odběr volně vytékající krve do 20 ul kapiláry .Po naplnění kapiláry se  vhodí do průhledné  bílé mikrozkumavky eppendorf, která obsahuje 1ml systémového roztoku a řádně se protřepe. Do laboratoře musí být vzorek doručen do 1 hod po odběru.

 

Kapilární odběr glyk. Hb se provádí v odběrových centrech OKB. Po provedení vpichu se první kapka setře a následně je proveden odběrvolně vytékající krve  do 10 ul kapiláry, která se vhodí do fialové mikrozkumavky obsahující 1 ml roztoku a řádně se protřepe.

 

Mikrozkumavky na glykémie a glykovaný Hb připravují sanitárky OKB.

Odběr kapilární krve na stanovení krevních plynů

( ASTRUP)

Pro kapilární odběr krve na  stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady:

První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží heparinizovaná  kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží 1 drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy na tajícím ledu a nebo v lednici při 4 – 8 stupních Celsia, je nutno vyšetření provést do 30 – 60 minut.

Odběr ranního vzorku moče

Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče.

 

Sběr moče obecně

Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta.

Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby  a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin).

Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče.

Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin.

Stolice na okultní krvácení

Odběr malého vzorku stolice ze tří míst ve stolici na spirálku tyčinky.Vložení zpět do originální testační zkumavky a zašroubování a doručení do laboratoře ke zpracování. Testy vydává OKB.

 

 

Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz

 Pokyny pro oddělení

 Pokyny pro pacienty

 

 

Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz   Seznam metod

 

.