Textové pole: LP-09 Popis nabízených služeb 

 

 

 

 

Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická a imunochemická vyšetření je dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu.

 

Přehled akutních (statimových) vyšetření

 

Materiál

 

biochemická Vyšetření dostupná statim

 

 

Krev (sérum, plazma)

Na+, K+, Cl-, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita,

bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GMT, ALP, AST, amyláza, kyselina močová, lipáza,

CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy,

albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP, prokalcitonin, teofylin, digoxin, b-HCG,TSH

 

Moč

Na+, K+, Cl-, urea, kreatinin, osmolalita, amyláza

 

chemické a morfologické vyšetření moče, bílkovina v moči kvantitativně

 

Mok

protein, glukóza, Cl-, spektrofotometrie

 

Krev (acidobazická rovnováha)

pH, pCO2, pO2,

oximetrie (pouze v arteriální krvi)

 

Krev

karbonylhemoglobin, methemoglobin

 

Krev nesrážlivá

BNP,laktát, troponin, myoglobin, CK

 

 

Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně.

 

Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se po dokončení neprodleně odesílají na oddělení elektronickou cestou. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře.

V případě zdravotního stavu ohrožujícího život pacienta musí být požadavky na vyšetření označeny VITAL, v tom případě jsou zpracovány přednostně v nejkratší možné době.

 

V době pohotovostní služby :

Za STATIM požadavky jsou považovány všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce.

Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následujících dnech rutinního provozu. Výsledky se netelefonují, ale předávají se prostřednictvím NIS a vydávají se následně i v tištěné formě.